Nhà văn Nguyên Hồng

Nhà văn Nguyên Hồng với Vùng mỏ

Ghi chép của Trương Thiếu Huyền |

Nhà văn Nguyên Hồng (1918 - 1982) quê Nam Định, nhưng qua “Nhật ký Nguyên Hồng” và “Bước đường viết văn” của ông, ngoài Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội thì vùng mỏ Quảng Ninh cũng là vùng đất Nguyên Hồng gắn bó.