Nhà nước trưng dụng đất

4 điều người dân cần biết về trưng dụng đất

Kim Nhung (T/H) |

Trưng dụng đất là việc Nhà nước sử dụng có thời hạn tài sản của các chủ thể sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết.