Người lao động LILAMA

Hỗ trợ người lao động LILAMA bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Công đoàn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) vừa có văn bản đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc lập danh sách đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19trong đợt dịch thứ 4 (nếu có) gửi về Công đoàn LILAMA.