Ngoại giao văn hóa

Ngoại giao văn hóa lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam

Thanh Hà |

Hội nghị về công tác ngoại giao văn hóa được tổ chức nhằm quán triệt chủ trương đường lối về lĩnh vực đối ngoại, văn hóa và công tác ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước; đồng thời phổ biến nội dung Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30.11.2021. 

Ngoại giao văn hóa góp phần phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam

Song Minh |

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Hoài Trung trong bài viết về những thành tựu của ngoại giao văn hóa đã khẳng định rằng, công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao văn hóa tiếp tục có những đóng góp thực chất, hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2020, phát huy sức mạnh mềm, góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.