Nghiên cứu lý luận chính trị

Tổng kết Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị 2016-2020

Ái Vân |

Ngày 18.12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 (mã số KX.04/16-20).