Nghị quyết Trung ương

Công tác Xây dựng Đảng – Nhiệm vụ then chốt để Đảng ta vững mạnh

Mai Mai Phượng - Đảng viên CB6 VCB Hà Nội |

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thử thách công tác xây dựng Đảng phải là tiền đề vững chắc, yếu tố "then chốt" để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng: Không để những sáng kiến hay bị bỏ lại phía sau

Xuân Hải |

Chiều 26.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ trao Bằng khen, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 - Khoá XII, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

HẢI LINH |

Trong suốt chặng đường 87 năm qua, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Từ Cương lĩnh, Điều lệ, Văn kiện đến các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đều nhất quán chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.