Nghị quyết 02/NQ-CP

Đặt mục tiêu về cải cách môi trường kinh doanh trong giai đoạn 2022-2025

Vũ Long |

Năm 2022, Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp.

Quảng Nam đề ra giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Thái Bình |

Triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã có những chỉ đạo điều hành, tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.