Nghỉ hưu năm 2020

Người lao động nghỉ hưu năm 2020 được áp dụng theo quy định nào?

ANH THƯ |

Năm 2020, tuổi nghỉ hưu của người lao động được áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Người lao động nghỉ hưu năm 2020 được tính lương hưu ra sao?

ANH THƯ |

Người lao động nghỉ hưu năm 2020 sẽ được tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.