Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2023

LƯƠNG HẠNH |

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số trợ cấp tương ứng.

Những nhóm người thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2023

Nhóm PV |

Các đối tượng ngừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội năm 2023

HƯƠNG NHA |

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì mức chuẩn trợ giúp xã hội năm 2023 là 360.000 đồng/tháng.

5 đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2023

QUỲNH CHI |

Các đối tượng thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP.

Hộ gia đình nào được hỗ trợ làm nhà ở từ ngày 1.7.2021?

nam dương |

Tôi nghe nói có một số hộ gia đình sẽ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở. Xin hỏi đó là những loại hộ gia đình nào?

Trẻ em diện nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1.7.2021?

nam dương |

Sắp tới đây tôi sẽ phụ trách công tác xã hội của địa phương. Xin hỏi những đối tượng trẻ em nào thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?