Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Công bố 5 ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2021?

Trà My |

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố tên 5 ngân hàng sẽ vào diện kiểm toán trong năm 2021.