Mức chuẩn nghèo nông thôn

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Nguyên nhân người dân chưa mặn mà với Bảo hiểm xã hội tự nguyện

ANH THƯ |

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện gia tăng, nhưng so với tổng số lao động khu vực chính thức thì đây vẫn còn là con số "khiêm tốn".

Tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

ANH THƯ |

Từ 1.1.2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.