một năm được nghỉ phép bao nhiêu ngày

Người sử dụng lao động có được điều chỉnh thời gian nghỉ phép?

đặng nụ |

Bạn đọc có email trantuxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc ở công ty được 14 tháng. Theo quy định, công ty vẫn cho nhân viên nghỉ mỗi tháng 1 ngày hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, công ty đột ngột thay đổi dồn ngày nghỉ phép vào cuối năm mà không tham khảo ý kiến, không báo trước cho nhân viên. Công ty làm như vậy có đúng quy định của pháp luật về lao động không?