Mất hành vi dân sự

Người mất năng lực hành vi dân sự có phải bồi thường?

phạm hằng |

Anh trai tôi bị tòa tuyên mất năng lực hành vi dân sự. Vừa qua, anh trai tôi có làm thiệt hại một số tài sản của nhà hàng xóm. Gia đình tôi có phải bồi thường thiệt hại hay không?