lương công chức cơ bản

Bảng lương công chức từ đầu năm 2024 sẽ thực hiện như thế nào?

Nhóm PV |

Từ đầu năm 2024 (giai đoạn 1.1.2024 - 30.6.2024), bảng lương công chức cơ bản vẫn thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.