Luật Dân chủ cơ sở

Nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa xây dựng quy chế dân chủ

NHÓM PV |

Nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chưa xây dựng quy chế dân chủ. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức hội nghị người lao động còn thấp. Khoảng 64% doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, gần như không tổ chức hội nghị người lao động theo quy định.

Đề nghị quy định nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp

NHÓM PV |

Chính phủ thống nhất với ý kiến đề nghị dự án Luật quy định một chương riêng về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó quy định một số đặc thù đối với doanh nghiệp nhà nước.