Liên kết đào tạo tại Việt Nam

Trách nhiệm của Bộ GDĐT đến đâu trong vụ trường quốc tế “ma”?

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT cho biết: Bộ GDĐT chỉ đồng ý về nguyên tắc cho phép liên kết với Trường George Washington International School (GWIS).