Kiến nghị tăng vốn

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tăng vốn cải thiện an toàn giao thông

Đặng Tiến |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi năm công tác bảo trì được cấp khoảng 8.000 tỉ đồng phục vụ công tác bảo trì khoảng 24.000km quốc lộ. Tuy nhiên, số kinh phí này mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu. Trước yêu cầu cải thiện an toàn giao thông trên QL1A và các quốc lộ trọng điểm, Bộ GTVT vừa kiến nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm 10%/mỗi năm so với năm 2020.