Kiện đòi nợ

Làm thế nào để đòi được nợ đã cho vay?

nam dương |

Tôi cho bạn mượn tiền, nhưng sau đó người này lấy nhiều lý do khác nhau để tránh mặt và không trả nợ. Tôi cần làm gì để lấy lại được tiền đã cho mượn?