Không được bồi thường về đất

22 trường hợp thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

Kiến Văn (T/H) |

Theo Điều 82 Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ không bồi thường về đất trong các trường hợp dưới đây.