KCN VSIP

Công nhân đề nghị không trừ tiền chuyên cần của lao động nữ nghỉ khám thai

M.Dung |

Hải Phòng - Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đang chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người lao động Công ty TNHH Chilisin (KCN VSIP) liên quan đến thời gian giải lao, chế độ lao động nữ mang thai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.