Hội viên

Tiêu chuẩn để được xét kết nạp là thành viên Hội Y tế công cộng Việt Nam

Thục Quyên (T/H) |

Quy định về hội viên Hội Y tế công cộng Việt Nam căn cứ vào Khoản 2 Điều 7 Điều lệ của Hội Y tế công cộng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 07/2003/QĐ-BNV.

Nhà văn hóa Lao động Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu tinh thần người lao động

Tường Minh |

Trong năm 2020, tuy gần 4 tháng Nhà Văn hóa Lao động của LĐLĐ Đà Nẵng phải dừng tất cả các hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, các hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động vẫn đáp ứng nhu cầu và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.