Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Công nghiệp văn hóa - lối đi ngay dưới chân mình

Linh Anh |

Tôi đã từng có lúc rất bực mình vì cô con gái lớn của mình từng bỏ ăn sáng để dành tiền săn mua poster của vài nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc. Thế nhưng một thời gian sau, con gái tôi thông báo là đã bán lại những poster đó và lời chút ít, đủ để “bing chilling” vài bữa thì tôi bật cười. Hóa ra, kinh doanh văn hóa không quá phức tạp như tôi nghĩ, phát triển công nghiệp văn hóa cần bắt đầu từ những việc nhỏ.

Nhận định rõ 3 vấn đề Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa

Hương MAI |

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 (Đề cương) là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng. 

Để văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống

Mai Hương |

“Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021” là một trong những sự kiện Văn hóa tiêu biểu trong năm 2022.

Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

Mai Hương |

Cách đây tròn 1 năm, vào ngày 24.11.2021, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số

Hương Mai |

Trong Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số.

Xây dựng một không gian văn hóa nhân văn

Nhà văn BÙI VIỆT THẮNG |

Một năm (365 ngày) chưa thể coi là dài trong lịch sử một dân tộc. Nhưng dẫu thời gian ngắn ngủi, những thành tựu văn hóa Việt Nam đã đi đúng hướng, không những thế lại có bằng chứng thuyết phục của sự khởi sắc, phát sáng dù cho đâu đó còn những vướng mắc cần vượt qua bằng tinh thần quyết tâm và khát vọng phục hưng dân tộc.

Triển khai Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc bằng việc làm cụ thể

Mai Hương |

Ngay sau khi Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào tháng 11.2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị bằng những việc làm cụ thể.

Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

ThS. Lý Viết Trường (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN) |

Nhân lực là nguồn vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự thành bại của quá trình triển ngành công nghiệp văn hóa.

Văn hoá là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Th.S Lý Viết Trường (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN) |

Văn hóa là sức mạnh tinh thần, là nền tảng quan trọng của xã hội; vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (tháng 11.1946), Bác Hồ đã chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”, “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Phát huy giá trị, sức mạnh văn hoá Việt Nam: Coi văn hóa là hồn cốt, khí chất của dân tộc

ThS Lý Viết Trường - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN |

Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Tìm hướng xây dựng một nền công nghiệp văn hóa có lợi nhuận

Hào Hoa |

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VHTTDL đã tổng kết và hiện đang trình Chính phủ ban hành một chiến lược mới về công nghiệp văn hóa theo hướng có trọng tâm trọng điểm, trong đó phát huy tối đa những lợi thế của các ngành có tiềm năng đóng góp cho công nghiệp văn hóa chứ không phải khu trú lại.

Nhận thức đúng, hành động đúng

Hương Mai |

Sau hơn 6 tháng thực hiện các chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã triển khai một cách bài bản, khoa học, quyết liệt và đến nay đã có sự chuyển biến ban đầu.

Văn hóa - Ánh sáng soi đường hành trình dân tộc

Nguyễn Thụy Kha |

Kết quả mà Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 mang lại và khiến chúng ta có thêm nhiều hy vọng trong tương lai phát triển của đất nước.

Tiếp tục triển khai tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội |

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, những thành tựu kinh tế, chính trị và xã hội nói chung, của văn hóa nói riêng đã tạo điều kiện và vị thế cho chúng ta trong việc hình thành sức mạnh tổng hợp quốc gia, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để chúng ta có thêm quyết tâm phát triển văn hóa xứng đáng với thời đại Hồ Chí Minh.

Văn hóa của bà lão mù chữ và câu chuyện khiến tôi lặng đi

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng |

Câu chuyện về văn hóa lại đang được đặt ra hơn bao giờ hết, khi cuộc sống biến động, khi những trào lưu, tư duy sống chịu tác động mạnh mẽ từ văn hóa lai tạp, xâm lăng.