Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7.2022 đối với cán bộ, công chức

Xuân Hải |

Trung ương tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ 1.7.2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức,...

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Văn phòng Trung ương Đảng |

Chiều 9.10, Văn phòng Trung ương Đảng có Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo quan trọng này.

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Xuân Hải |

Chiều 9.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Hội nghị Trung ương 13 sẽ bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Vương Trần-Nguyễn Hoàng |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020.