Hội nghị ngành xây dựng

Cần xây dựng thể chế để ngành xây dựng phát triển đúng hướng, mạnh mẽ hơn

Cao Nguyên |

Chiều nay, 26.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị của Bộ Xây dựng về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020), định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021.