Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN

ASEAN 4.0: Vận hội và thách thức cho các nước, các doanh nghiệp

H.LIÊN |

Những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giáo dục, đào tạo nghề ở nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.