Hội đồng thi đua khen thưởng quận

Mời công đoàn các phường cùng chấm điểm thi đua

XUÂN TRƯỜNG |

Để công tác chấm điểm thi đua đạt hiệu quả cao, LĐLĐ quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã thực hiện việc chấm điểm thi đua cho công đoàn các phường trực thuộc 2 lần/năm (chấm điểm 6 tháng đầu năm và chấm điểm 6 tháng cuối năm).