Học nghiệp vụ đấu thầu

70 cán bộ công đoàn học nghiệp vụ về đấu thầu cơ bản

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Thông qua khóa bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, 70 cán bộ công đoàn (ở Thanh Hóa) đã được tiếp cận, hiểu thêm những vấn đề về hoạt động đấu thầu và tham gia hoạt động đấu thầu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.