Hỗ trợ tàu 67

Đoạn trường hỗ trợ tàu 67

XUÂN NHÀN |

Sóng gió kéo dài suốt năm 2017 trên những con tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/CP vật vạ nằm bờ tại Bình Định tưởng đã lắng xuống hồi tháng 4, khi các bên liên quan “chốt” lại khoản hỗ trợ, đền bù thấp hơn nhiều so với con số kê khai được chính quyền địa phương xác nhận. Gần 30 phiên họp nảy lửa hứa hẹn lùi lại phía sau.