Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng Covid-19

Hộ kinh doanh, những nỗi lo trong đại dịch và cơ hội phục hồi

Tùng Thư |

Các hộ kinh doanh ở Việt Nam đóng góp khoảng 30% GDP trong suốt giai đoạn 2015-2019 (theo Niên giám thống kê, Tổng cục Thống kê). Tuy nhiên, đây là khu vực có tính cá thể, rời rạc cao nên không tập hợp thành tổ chức, hiệp hội như cách các doanh nghiệp vẫn tận dụng sức mạnh tập thể trong khủng hoảng COVID-19.

Hộ kinh doanh nào được hỗ trợ vì phải đóng cửa do dịch Covid-19?

phương dung |

Tôi được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Xin hỏi điều kiện và thủ tục để được nhận hỗ trợ này là gì?