Hành khách bị cấm bay

Lờ việc nộp phạt, nữ hành khách bị cấm bay 12 tháng

KH |

Né tránh nộp phạt hơn 3 tháng, nữ hành khách N.T.T. vừa nhận quyết định cấm bay 12 tháng và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng sau đó.