Giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Những nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân (T/H) |

Điều 20 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội