Giá Bitcoin

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 28.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 945,954 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.42%, Ethereum chiếm 15.66% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 28.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 929,074 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.46%, Ethereum chiếm 15.42% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 27.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 958,889 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.63%, Ethereum chiếm 15.60% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 27.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 947,603 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.46%, Ethereum chiếm 15.55% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 26.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 964,431 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.38%, Ethereum chiếm 15.64% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 26.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 963,726 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.48%, Ethereum chiếm 15.60% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 25.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 961,765 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42,53%, Ethereum chiếm 15,47% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 25.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 956,729 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.49%, Ethereum chiếm 15,48% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 24.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 953,588 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42,63%, Ethereum chiếm 15,42% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 24.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 941,242 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,01%, Ethereum chiếm 14,95% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 23.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 914,137 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,01%, Ethereum chiếm 14,84% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 23.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 904,600 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,2%, Ethereum chiếm 14,61% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 22.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 904,936 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,36%, Ethereum chiếm 14,74% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 22.6

Khương Duy |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 899,529 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,27%, Ethereum chiếm 14,85% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 21.6

Khương Duy |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 923,462 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 44,45%, Ethereum chiếm 15,03% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 21.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 904,189 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,35%, Ethereum chiếm 15,07% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 20.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 912,446 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,31%, Ethereum chiếm 15,28% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 20.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 871,160 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,3%, Ethereum chiếm 14.84% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo chốt phiên 19.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 868,027 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 43,32%, Ethereum chiếm 14,73% thị phần.

Cập nhật giá Bitcoin và những mã tiền ảo có vốn hóa cao nhất ngày 19.6

KHƯƠNG DUY |

Vốn hóa thị trường tiền ảo đang đạt hơn 819,239 tỉ USD. Trong đó, giá trị Bitcoin chiếm 42.98%, Ethereum chiếm 14.13% thị phần.