Dự thảo Luật Căn cước

Công dân sẽ được khai thác thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu Quốc gia?

Việt Dũng |

Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137 ngày 31.12.2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.