DN khởi nghiệp

WEF sẽ xây dựng trung tâm về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Đặng Tiến |

Trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KHCN phối hợp với Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức Diễn đàn mở về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.