Điều kiện tuyển sinh trường công an

Tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân

Phương Minh |

Chị Ánh Lê hỏi: Tiêu chuẩn sức khỏe để tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân năm 2022 được quy định thế nào?