Điều 60 Luật BHXH

Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Anh Đào |

226.500 lao động đã rút BHXH một lần, tính từ đầu năm 2021. Và, 3,7 triệu kể từ 2014. Vì sao họ không chờ lương hưu mà lại “lấy một cục”, phải bán “của để dành”?