Điều 174 Luật Đất đai năm 2013

Có được cho thuê lại quyền sử dụng đất của Nhà nước?

đặng nụ |

Bạn đọc có email hthanhtux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi được Nhà nước cho thuê 1.000 m2 đất để sử dụng cho dự án, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Hiện tại công ty tôi không sử dụng hết phần diện tích đất trên nên muốn cho thuê lại một phần. Công ty tôi có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không?