Dấu ấn của Chính phủ

Nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn nổi bật của Chủ tịch Nước, Chính phủ

Hà Phương - Phạm Đông |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây là một nhiệm kỳ thành công với nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Nước, Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.