Đảng viên cấp cao vi phạm

Khẳng định quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

XUÂN HẢI (tổng hợp) |

Trong năm 2017, với quyết tâm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên cấp cao vi phạm, hàng loạt cán bộ lãnh đạo cấp cao vi phạm, khuyết điểm bị kỷ luật.