Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19

Thuỳ Dương |

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Bình Thuận đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong hoạt động báo chí, góp phần tuyên truyền có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.