Cuộc bạo động chống Pháp

91 năm khúc tráng ca hào hùng cuộc khởi nghĩa Yên Bái

Long Nguyễn - Văn Đức |

Khởi nghĩa Yên Bái tuy không thành công nhưng đã có ảnh hưởng rộng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi cả nước và Đông Dương.