Công đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em

CĐ Viên chức Việt Nam làm việc với CĐ Hội Bảo vệ quyền trẻ em

Nguyễn Mai |

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 và Thông báo số 71/KH-CĐVC về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.