Công an chuyên môn kỹ thuật

Phụ cấp công vụ hàng tháng của thượng uý công an chuyên môn kỹ thuật

Phương Minh |

Phụ cấp công vụ hàng tháng của thượng uý công an chuyên môn kỹ thuật được quy định theo Thông tư 24/2012/TT-BCA.