Cơ quan chuyên môn cấp huyện

Cơ quan chuyên môn cấp huyện sẽ chỉ còn bình quân 2 Phó trưởng phòng

Vương Trần |

Theo quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, bình quân mỗi phòng sẽ chỉ có 2 Phó Trưởng phòng.