Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Căn cứ tính tiền thuê đất, sử dụng đất theo luật đất đai mới

Ngọc Thiện |

Luật Đất đai 2024 được thông qua hồi tháng 1.2024, trong đó quy định về các căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Chỉ còn 1 chức danh công chức cấp xã không phải thực hiện chế độ tập sự từ ngày 1.8

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định về tập sự đối với công chức cấp xã tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023), không thực hiện chế độ tập sự đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Điểm khác về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở nông thôn và đô thị

Quế Chi |

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở nông thôn và đô thị có điểm khác nhau theo quy định.

Trình tự, thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Trình tự, thủ tục bầu thành viên Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 11 Nghị định 08/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 115/2021/NĐ-CP.

Cách tính lương với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo hệ số mới nhất

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Cách tính lương đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo hệ số mới nhất như thế nào?

Số lượng phiên họp Ủy ban nhân dân trong 1 tháng

Quế Chi (T/H) |

Phiên họp Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 113 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi khoản 31 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019).

Người có quyền triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Triệu tập phiên họp Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 114 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019).

Lý do Ủy ban nhân dân tỉnh không thể có 5 phó chủ tịch

Quế Chi (T/H) |

Điều 20 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Trường hợp Phó Chủ tịch làm chủ tọa phiên họp Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Trách nhiệm chủ toạ phiên họp Ủy ban nhân dân được quy định tại Điều 115 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Thủ tục giải quyết thôi việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện. Vì vậy, thủ tục giải quyết thôi việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là áp dụng đối với công chức.

Trách nhiệm tinh giản biên chế của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

LƯƠNG HẠNH |

Điều 14, Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định trách nhiệm tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã đối với Phó Chủ tịch xã

Quế Chi (T/H) |

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 87 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 08/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 115/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương

Quế Chi |

Điều 43 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Người phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Quế Chi (T/H) |

Khoản 2 Điều 22 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: