Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế

Khánh Vũ |

Qua gần 35 năm đổi mới, Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết khẳng định vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân được coi là một động lực quan trọng của nền kinh tế để phát triển trong thời kỳ mới.

Dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KTXH trình Đại hội XIII

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trình Đại hội XIII của Đảng.