Cánh đồng chó ngáp

Tản mạn về con trâu ở vựa lúa đồng bằng

NHẬT HỒ |

Trên bước đường chinh phục vùng đất phương Nam, cha ông ta xuôi về vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long lập nghiệp. Trên đường khai hoang, lập ấp để sản xuất, cây lúa nước được ưu tiên hàng đầu.