Binhsonnet

Binhsonnet – nơi tuổi trẻ giữ lửa yêu thương

Nguyễn Đức Minh |

Binhsonnet (BSN) là diễn đàn của Cộng đồng học sinh, sinh viên Bình Sơn (Quảng Ngãi), được thành lập năm 2007 với tiêu chí “tất cả vì cộng đồng Bình Sơn phát triển”.