Bảo hộ hàng hoá

Chỉ dẫn địa lý khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp

Minh Hạnh |

Nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất, hiệu quả trong công tác xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý trong quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Ngày 8.8, Bộ KHCN, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương đã  ký kết Quy chế phối hợp về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý (CDĐL).