Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022: Đối tượng, phương thức đóng ra sao?

Quế Chi (T/H) |

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.